Beste lezer,

Hieronder hebben we beschreven hoe wij de zorg voor onze cliënten hebben georganiseerd (met een duur woord heet dit kwaliteitsstatuut):

1.      Voortraject bij verwijzer en wachttijden

Voor de aanmelding bij onze praktijk is, om een vergoeding voor de zorg te krijgen, een verwijzing nodig van (huis)arts of beschikking van de gemeente (CJG/wijkteam/sociaal team). In de verwijzing of beschikking staat kort vermeld wat de reden van verwijzing is en dat er naar onze praktijk wordt verwezen. Een verwijzer kan altijd contact met ons opnemen om te overleggen, dit kan anoniem.

Een kind, jongere of gezin kan telefonisch of met het contactformulier op onze website worden aangemeld (www.vansteenhoven.net, contact).

Hoe lang is de wachttijd?
Op www.vansteenhoven.net, onder het kopje contact, kun je vinden wat de wachttijden zijn voor behandeling en onderzoek. Dit wordt wekelijks bijgewerkt. De wachttijd start als we alle gevraagde aanmeldgegevens hebben ontvangen. Hiernaast kan de wachttijd langer zijn als er specifieke wensen voor locatie, tijdstip of behandeling (bijvoorbeeld speltherapie of EMDR) zijn. Ouders worden per mail geïnformeerd als hun kind op de wachtlijst komt.

2.      Aanmelding en intakegesprek

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Na de aanmelding word je, binnen 3 werkdagen, gebeld voor een telefonisch intake. Er wordt dan kort doorgenomen wat de reden van aanmelding is en er wordt een inschatting gemaakt of wij het juiste adres zijn voor hulp.

Als we inschatten dat wij niet de juiste plaats zijn, dan geven wij advies over welke praktijk of instelling beter passend is.

Als we inschatten dat wij de juiste plaats zijn, dan wordt uitgelegd hoe de aanmelding verder zal verlopen. Vervolgens sturen we een mail waarin we vragen om meer informatie (oudervragenlijst, toestemmingsformulier, verwijzing of beschikking).

Zodra we de gevraagde gegevens hebben gekregen, maken wij een integraal plan van aanpak, waar aanmeldreden en gewenste resultaten voor de ondersteuning instaan. Vervolgens regelen wij de vergoeding bij de gemeente. We geven daarvoor naam en adres door van degene die wordt aangemeld. We geven geen inhoudelijke informatie aan de gemeente. Wanneer de gemeente goedkeuring voor de vergoeding heeft gegeven, kunnen wij de eerste afspraak gaan inplannen.

Ook melden we een kind/jongere, afhankelijk van de woonplaats, aan bij multisignaal of zorg voor jeugd, zodat zichtbaar wordt welke organisaties bij een kind/jongere betrokken zijn.  

Wanneer ouders ervoor kiezen om de ondersteuning zelf te betalen, dan wordt de stap met de gemeente uiteraard overgeslagen. De kosten kunnen bij ons worden opgevraagd. 

Wanneer er afgesproken is dat er een psychodiagnostisch onderzoek gedaan wordt, ontvang je per mail een planning voor het hele onderzoek (intakegesprek, onderzoeksmomenten en uitslaggesprek).

Wanneer er afgesproken is dat gestart wordt met een behandeling of ouderbegeleiding, ontvang je een mail met daarin de uitnodiging voor een intake/kennismakingsgesprek met hierin een vragenlijst voor kind/jongere. We sturen ook een mail naar school met een vragenlijst voor de leerkracht (als ouders en kind >12 jaar hier toestemming voor hebben gegeven).  De behandelaar maakt na het gesprek de planning van de rest van de behandeling.

Met wie heb ik een intakegesprek en hoe wordt dat bepaald?
Het intakegesprek wordt gedaan door ofwel de behandelaar ofwel de onderzoeker. Aan de hand van de reden van aanmelding kijken wij welke behandelaar of onderzoeker passend is. Mocht je vooraf een voorkeur hebben voor een behandelaar of onderzoeker, dan kun je dit aangeven en kijken we of jouw voorkeur mogelijk is.

Wie is mijn aanspreekpunt en heb ik daarin een keuze?
Tot de behandelaar of onderzoeker bekend is, is Christel van Steenhoven het aanspreekpunt. Mocht je liever een ander eerste aanspreekpunt willen, dan kun je dit aangeven, dan krijg je een ander aanspreekpunt.

Vanaf het moment dat de behandelaar of onderzoeker bekend is, dan is dat jouw aanspreekpunt.

Wanneer je een andere behandelaar of onderzoeker wil, dan mag je dit met de behandelaar of onderzoeker en/of Christel van Steenhoven bespreken, er wordt een passende oplossing gezocht. We vinden het prettig als je aangeeft wat je graag wil: voel je niet bezwaard om aan te geven als je een andere behandelaar of onderzoeker wil.

Hoe weet ik of deze professional voldoende deskundig is?
Alle medewerkers zijn ingeschreven bij BIG-register of SKJ-register. We plannen behandeling of onderzoek in bij de medewerker met de juiste achtergrond in opleiding en werkervaring. Indien nodig, is er een regiebehandelaar betrokken bij behandeling of onderzoek. Een regiebehandelaar is een GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP of Orthopedagoog Generalist. Zij hebben na de opleiding tot psycholoog of orthopedagoog nog een meerjarige postdoctorale opleiding gedaan.

Hoe kan ik ervan uitgaan dat deze medewerker als het nodig is anderen inschakelt of mij daarnaar verwijst?
Wij handelen allen vanuit een professionele houding en volgens onze beroepscode die voorschrijft dat we doorverwijzen wanneer dit nodig is. Wij overleggen binnen het team op regelmatige basis of behandeling of onderzoek goed loopt en zo nee, wat er nodig is om het goed te laten lopen.

Heb ik daarin een keuze?
Wanneer wij denken dat het nodig is om anderen in te schakelen of je te verwijzen, bespreken we dit met jou. Je hebt altijd een keuze en wij zullen niets doen zonder met jou te overleggen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Op www.vansteenhoven.net kun je onderaan het kopje ‘privacy’ vinden. Daarin staat beschreven hoe wij omgaan met jouw gegevens. Kort samengevat zullen wij, zonder toestemming van de betrokkenen, nooit informatie delen met anderen en zorgen wij er zo goed mogelijk voor dat jouw gegevens veilig zijn bij ons.

Enkel wanneer wij grote zorgen hebben over de veiligheid van een kind/jongere of de veiligheid van anderen, zullen wij, alleen als het niet anders kan, zonder toestemming van betrokkenen contact opnemen met Veilig Thuis. We informeren je hier dan wel over. Ook hierover kun je lezen op onze website (onderaan vind je het kopje ‘Veiligheid en Veilig Thuis’).

3.      Diagnostiek/onderzoek en behandeling

Wie is mijn aanspreekpunt tijdens behandeling of onderzoek?
De behandelaar of onderzoeker is jouw aanspreekpunt vanaf het intakegesprek, totdat anders met jou wordt afgesproken.

Wie stelt de diagnose?
Wanneer het nodig en mogelijk is om een diagnose te stellen, dan doet de behandelaar of onderzoeker dit, waar nodig in overleg met een regiebehandelaar.

Wie stelt het behandelplan op?
Tijdens de aanmeldfase wordt een integraal plan van aanpak gemaakt, waar aanmeldreden en doelen voor de ondersteuning instaan. Na het intakegesprek kan de behandelaar of onderzoeker dit aanpassen en je wordt gevraagd om akkoord te geven voor dit plan.

Welke stem heb ik in het behandelplan?
Je hebt hier een grote stem in, het plan wordt gemaakt met de informatie die je geeft. Wanneer je denkt dat er iets niet klopt, dan mag je dit met de behandelaar of onderzoeker bespreken en wordt het plan aangepast.

Wanneer kan ik een beroep op de behandelaar of onderzoeker doen?
Je kunt tijdens de afspraken met onderzoeker of behandelaar bespreken wat nodig is. En je kunt tussendoor ook mailen of bellen met de behandelaar of onderzoeker. Deze zal zo snel mogelijk reageren.

We hebben geen 24-uurs bereikbaarheidsdienst of crisisdienst. Wanneer er spoed of crisis is dan kun je contact opnemen met huisarts of huisartsenpost, www.113.nl of eventueel politie of wijkagent.

Bij Veilig thuis werken experts als het gaat om veiligheid en geweld én het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling: www.vooreenveiligthuis.nl of 0800-2000.

Voor kinderen en jongeren die hun verhaal anoniem kwijt willen is er de kindertelefoon. Je kunt bellen 0800 0432 of chatten via www.kindertelefoon.nl.

Hoe is geregeld dat alle activiteiten die in het kader van de  behandeling moeten plaatsvinden op het juiste moment, door de juiste zorgverlener op de juiste plaats worden uitgevoerd?
We bespreken goed met jou en met elkaar wat nodig is. Als het nodig is om andere zorgverleners te betrekken, dan zullen we dit, na jouw toestemming, doen en zullen we ook met deze zorgverlener(s) overleggen.

Hoe is medicatie geregeld?
Wij zijn geen artsen en schrijven geen medicatie voor. Medicatie loopt altijd via een huisarts, kinderarts of kinderpsychiater. Als het nodig is kunnen we met hen overleggen.

Wat als ik van mening verander over mijn behandeling of behandelaar?
Dan bespreek je dit met de behandelaar of Christel van Steenhoven. Er wordt dan een oplossing gezocht. We vinden het prettig als je aangeeft wat je graag wil: voel je niet bezwaard om aan te geven als je van mening bent veranderd.

Wie houdt bij of de behandeling gewenste effect sorteert?
Na elke 5-7 gesprekken plannen we een evaluatiegesprek, waarin je met de behandelaar bespreekt hoe het de voorliggende periode gegaan is, hoe het met de doelen/gewenste resultaten staat en hoe het verder zal gaan.

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over mijn behandeling/behandelaar?  
Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Als je klachten hebt, dan is een rechtstreeks gesprek met de behandelaar vaak de snelste weg naar een oplossing. Je kunt natuurlijk ook bellen of mailen. We vinden het prettig als je aangeeft waar je tegen aan loopt en denken graag mee over een oplossing. Voel je niet bezwaard om je klacht, zorg of twijfel aan te geven. Wij staan hier voor open en nemen je altijd serieus. Als je het gevoel hebt dat je niet bij je behandelaar of onderzoeker terecht kan met jouw klacht, dan mag je contact opnemen met Christel van Steenhoven.  

Mocht je er met ons onvoldoende uitkomen dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij SKJ, NIP of tuchtcollege voor de gezondheidszorg (BIG). Op onze website kun je onderaan het kopje klachten vinden waar de websites staan van de plekken waar je een klacht kunt indienen.

4.      Afsluiting/nazorg

Word ik betrokken bij het besluit dat de behandeling afgesloten kan worden?
Samen met de behandelaar of de onderzoeker bespreek je of de hulp afgesloten kan worden. We doen niets zonder het met jou te overleggen.

Hoe wordt dat besluit genomen?
Wanneer de doelen/gewenste resultaten uit het integraal plan aanpak behaald zijn, dan kan de hulp stoppen. Dit wordt altijd in een gesprek besproken en het is belangrijk dat je goed aangeeft wat jij vindt.